Bieksper
Anasayfa > Prosedürler
Kullanım Koşulları

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,

BİEKSPER , Ekspero Bilişim Teknolojileri İletişim Hizmetleri Otom.San.ve Tic.Ltd.Şti – BİEKSPER "www.bieksper.com" adlı internet sitesini,

SİTE, "www.bieksper.com" adlı alan adında bulunan web sitesini,

KULLANICI, SİTE aracılığı ile bayi ve iş ortağı tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

ÜYE İŞ YERİ, SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile BİEKSPER tarafından satışa sunulacak hizmetleri, KULLANICI'ya , SİTE'de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

HİZMET/LER, SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile BİEKSPER tarafından satışa sunulacak ve ÜYE İŞ YERİ tarafından ifa edilecek olan ekspertiz hizmetlerini, ifade eder.

ÜYE İŞ YERİ ve BİEKSPER birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. BİEKSPER, KULLANICI ile ‘ÜYE İŞ YERİ ’ni bir araya getiren bir platform olup; BİEKSPER hiçbir surette HİZMETLER'in ifa edicisi ve/veya ÜYE İŞ YERİ 'nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

ÜYE İŞ YERİ , KULLANICI'ya HİZMET'i sağlamakla tek mükellef ve HİZMET'in satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan BİEKSPER yalnızca KULLANICI'ya ve bayi ve iş ortağı'na aracılık eder ve KULLANICI ile ÜYE İŞ YERİ'nin tarafı olduğu temel hizmet ilişkisinin tarafı değildir. HİZMETLER'İN sağlayıcısı olan bayi ve iş ortağı tarafından ifa edilecek HİZMETLER BİEKSPER 'in taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, BİEKSPER 'in rolü ÜYE İŞ YERİ ve KULLANICI’yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

BİEKSPER, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI'nın, BİEKSPER bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile ÜYE İŞ YERİ tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

BİEKSPER bu Kullanım Koşulları'nın ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda KULLANICI'nın kullanımını iptal edebilir. Bu durumda KULLANICI'nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin BİEKSPER 'den herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

BİEKSPER, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin BİEKSPER tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

KULLANICI, BİEKSPER aracılığı ile bayi ve iş ortağı tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla BİEKSPER 'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, BİEKSPER tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, BİEKSPER 'e aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. KULLANICI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden BİEKSPER 'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, BİEKSPER 'in altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, BİEKSPER 'in açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan KULLANICI'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. BİEKSPER 'in ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

KULLANICI'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

BİEKSPER, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. BİEKSPER, KULLANICI'nın SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. BİEKSPER, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. BİEKSPER, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

BİEKSPER, SİTE'nin kullanılmasından ya da EKSPERTİZ hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

BİEKSPER; SİTE'nin KULLANICI'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının BİEKSPER hizmetiyle ilgili ve BİEKSPER aracılığı ile kullanılan HİZMETLER'LE ilgili ya da KULLANICI'nın SİTE'yi ve/veya EKSPERTİZ hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. BİEKSPER, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, BİEKSPER, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için KULLANICI'ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların BİEKSPER ‘in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve BİEKSPER’in sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

KULLANICI SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul/Avcılar Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

SATIŞ KOŞULLARI

SİTE aracılığı ile BİEKSPER tarafından ilan ve teklif edilen HİZMETLER'i satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmemektedir.

BİEKSPER’in KULLANICI'larına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile ÜYE İŞ YERİ tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan HİZMETLER'in KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile BİEKSPER tarafından ilan ve teklif edilen HİZMET'i yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak BİEKSPER satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu HİZMET'in ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile BİEKSPER 'den satın aldığı HİZMET'i, aksi kararlaştırılmadıkça, tek seferde kullanacaktır. KULLANICI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, HİZMET'in ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde BİEKSPER tarafından düzenlenerek KULLANICI'ya talebi halinde ulaştırılacaktır.

KULLANICI, ÜYE İŞ YERİ 'nin münferit ve tek sorumlu olarak, HİZMETLER'e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, ÜYE İŞ YERİ'nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde BİEKSPER 'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, BİEKSPER’in, İŞLETME'nin HİZMETLER'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve BİEKSPER'den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca ÜYE İŞ YERİNE'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak BİEKSPER, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ÜYE İŞ YERİ'ne rücu edebilir. Bununla birlikte, BİEKSPER işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, özel kanunlarda düzenlenen hak ve taleplerinin tek sorumlusunun ÜYE İŞ YERİ olduğunu, BİEKSPER'in HİZMET'in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi, bayii, seyahat acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere KULLANICI'nın yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca BİEKSPER'e yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak BİEKSPER, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve bayi ve iş ortağı’na rücu edebilir. Bununla birlikte, BİEKSPER işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla işbu mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, BİEKSPER'in HİZMET'i sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. BİEKSPER, İŞLETME tarafından KULLANICI'ya sunulan ve/veya sağlanan HİZMET'in kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca ÜYE İŞ YERİ'ne karşı ileri süreceğini, BİEKSPER’in bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, BİEKSPER’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak BİEKSPER, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ÜYE İŞ YERİ'ne rücu edebilir. Bununla birlikte, BİEKSPER işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

İade Talepleri: 6502 (eski 4077 ) sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz KULLANICI yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve mesafeli hizmet sözleşmesinin kurulmasını takip eden 2 gün (48 saat) içerisinde iade edebilir. Ancak KULLANICI’nın onayı sonrasında ifa edilen hizmet sözkonusu olduğundan, hizmetin ifası sonrasında böyle bir iade hakkından söz edilemeyecektir.

İade talebi, e-posta veya yazılı olarak BİEKSPER'e yahut doğrudan ÜYE İŞ YERİ’ne iletilebilir. BİEKSPER çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir.

BİEKSPER'e iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin BİEKSPER’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, BİEKSPER tarafından hizmet bedeli , ilgili kredi kartına iade edilecektir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, BİEKSPER'in takdirinde olmak üzere, talepler değerlendirilecek ve olumlu görüş verilmesi halinde hizmet bedeli ilgili kredi kartına iade edilebilecektir. Ancak BİEKSPER bununla yükümlü tutulamaz. Her halukarda süresi aşılmış veya ifası gerçekleşmiş olan hizmetlere ait iade talepleri işleme alınmamaktadır.

SİTE aracılığı ile BİEKSPER tarafından satılan VE ÜYE İŞ YERİ tarafından ifa edilen HİZMET'in, kullanılmasının ÜYE İŞ YERİ'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılmasında, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile bayi ve iş ortağı arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI'ya tanınmış olan süreler bayi ve iş ortağı tarafından belirtilecektir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevular KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda BİEKSPER'in KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

bayi ve iş ortağı ekspertiz inceleme ve rapor hazırlama işi ile ilgili randevu ya da rezevasyonu, muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET'e ilişkin bedel BİEKSPER tarafından ÜYE İŞ YERİ’ne ödenmişse KULLANICI'dan tahsil edilen bedelin KULLANICI'ya iadesi ÜYE İŞ YERİ tarafından yapılacaktır. Eğer ÜYE İŞ YERİ’ne aktarılan bedel ile BİEKSPER’in tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, BİEKSPER'in yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. BİEKSPER'in bayi ve iş ortağı’ne aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.

Cayma hakkı, KULLANICI'nın REZERVASYON yada RANDEVU koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

Ekspertiz hizmetini sunan ÜYE İŞ YERLERİ'nin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya ifa ettikleri-yaptıkları HİZMETLER'in çeşitli koşullara bağlı olarak ÜYE İŞ YERİ tarafından ifa edilemediği durumlarda, ÜYE İŞ YERİ'nin ilgili HİZMET'i ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi KULLANICI ile BİEKSPER arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. KULLANICI, bu gibi hizmetlerin ÜYE İŞ YERİ tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin BİEKSPER'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.